HÖSTÅRSMÖTE 2019


Höstårsmöte 2019

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande för mötet

5. Val av sekreterare för mötet

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

7. Godkännande av höstårsmötets utlysande

8. Fastställande av verksamhetsplaner för 2020

9. Fastställande av årsavgifter för 2020

10. Fastställande av budget för det kommande verksamhets- och

räkenskapsåret.

11. Val av

a. klubbens ordförande för en tid av ett (1) år;

b. 3 ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;

c. två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får

styrelsens ledamöter inte delta;

e. tre (3) ledamöter i valberedningen, varav
-en person på ett år, tillika ordförande och sammankallande,
-en person på två år (Christian Eklund) och
-en person på tre år.

f. ombud till GDF-möte.

12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.

13. Mötet avslutas

Efter avslutat årsmöte:

Fokusområden 2020

Min Bokning Golf

Världshandicapet 2020

Övriga frågor och dialog kring Tortuna GKVerksamhetsplan Tortuna GK - 2020

Vision/Verksamhetsidé

Tortuna Golfklubb ska ha en stabil ekonomi och en välskött, attraktiv och utmanande bana som tillgodoser olika golfspelares behov, oavsett spelstyrka. Besöket på Tortuna GK ska ge en totalupplevelse som gör att man gärna vill återkomma, både som medlem och gäst. Vår klubb präglas av en familjär och kamratlig stämning och kännetecknas av engagemang, delaktighet, tillgänglighet och mycket god klubbanda.

Värdegrund

Som medlem i Tortuna GK visar du alltid respekt mot medlemmar, våra gäster, personal och vår bana. Vi är en klubb som kännetecknas av stor gemenskap där alla är lika värda oavsett ålder, kön, funktionshinder, religion, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning och alla ska kunna deltaga, känna glädje och få en positiv upplevelse av vår golfbana

.

Övergripande mål

 • Klubbens medlemmar har en god tillgång till en väl fungerande golfanläggning och känner sig stolta över att vara medlemmar i Tortuna GK.
 • Klubben genomför kontinuerliga förbättringar så att verksamheten präglas av jämlikhet, glädje och gemenskap.
 • Klubben har medlemmar, gäster och samarbetspartners som är nöjda med banans tillgänglighet och kvalitet och att man alltid känner en välkomnande atmosfär vid besöket.
 • Klubben har en väl fungerande kanslifunktion med uppgift att stödja kommittéer och medlemmars behov.
 • Klubben kännetecknas av att ha god organisation och hög servicenivå baserat på en stabil ekonomi.
 • Klubben bedriver, genom kommittéerna, en breddverksamhet som ger medlemmarna möjlighet till träning, spännande tävlingsspel och trivsamma sällskapsrundor.
 • Klubben har en aktiv juniorverksamhet
 • Huvuddelen av information och kunskap till medlemmar och gäster ska förmedlas via klubbens hemsida och sociala medier (F B, Instagram).

Ekonomi

 • Finna formerna för en ekonomi i balans som säkerställer ett positivt resultat.
 • Ha en beredskap och en handlingsplan för åtgärder om intäkterna avviker från budget.

Klubben/medlemmarna

Öka mervärdet och klubbkänslan för våra medlemmar

Mål: Öka Ambassadörspoäng (NPS) med 5 enheter i Players 1st.

Öka antalet medlemmar
Mål: 600 medlemmar varav 350 är fullbetalande seniorer (31-79), 150 övriga i kategorier och 100 är juniorer.

Öka antalet greenfeegäster
Mål: Öka greenfeeintäkterna med 10%

Vårda befintliga sponsorer, söka nya sponsorer/samarbetspartners och utveckla nya samarbetsformer
Mål: Öka sponsorintäkterna med 50 % jämfört med 2019.

Banan

 • Banna är kärnan i verksamheten och har högsta prioritet. Den ska vara lättskött med hög kvalitet, satt i relation till klubbens ekonomi och medlemmars och gästers behov.

Mål: En dokumenterad och kommunicerad skötselplan

Restaurang

 • Utveckla samarbetet med befintlig restauratör
  Mål: Öka Ambassadörspoäng (NPS) med 5 enheter i Players 1st

Styrelsen

Tortuna GK


Verksamhetsplan - Tävlingskommittén - 2020

Mål:

- Att under 2020 erbjuda en hög kvalitativ standard på våra tävlingar.

- Att erbjuda klubbmedlemmar och gäster ett varierat och intressant tävlingsprogram.

- Förtydliga ansvarsfördelningen ännu bättre inom TK.

- Utbilda alla medlemmar i kommittén inom GIT så alla kan grunderna.

- Utbilda alla medlemmar i kommittén gällande kassan och det som behövs för att kunna stå i shop under tävlingar.

- Fylla på TK med ännu någon medlem.

- Att under 2020 öka deltagandet av juniorer på tävlingar jämfört med 2019

- Att under 2020 öka deltagandet på tävlingar generellt jämfört med 2019

16/11 - Tävlingsplaneringskonferens 2019 - Ordförande i TK närvarar.

Slutet av Januari/Början av februari - Möte där tävlingsprogram spikas för 2020.

April - Ett möte där arbetsschema för vårens tävlingar spikas.

Början av maj - Utbildning GIT/samt kassasystem på Tortuna GK

Juni - Ett möte där arbetsschemat för semestergolfen och början av höstens tävlingar spikas.

Under golfveckan - Ett möte där arbetsschemat för resterande av höstens tävlingar spikas

November - Ett möte där vi utvärderar säsongen 2020

På alla möten vi har tillsammans så har vi alltid stående punkter såsom vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre så att vi alltid utvecklar tävlingarna på Tortuna GK.

//Tävlingskommittén


Verksamhetsplan 2020

Juniorverksamhet Tortuna Golfklubb

Vår strävan är att skapa en barn- och ungdoms-

KULTUR

med nyckelorden

GLÄDJE UTVECKLING GEMENSKAP

Verksamhetsidé

Vi attraherar barn och ungdomar att prova golf på vår klubb genom ett kunnigt och trevligt bemötande. Genom glädjen till golfen utvecklar vi våra ungdomar socialt, fysiskt och mentalt. Vi är den självklara golfklubben för barn och ungdomar i och omkring Västerås. Vi arbetar hela tiden med att sprida klubbens värdegrund och är öppna för allas rätt att delta oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet och religion. Via klubbens erkända gemenskap genomför vi aktiviteter över åldersgränserna.

Vi ska öka antalet spelande barn och ungdomar som medlemmar på vår bana genom en aktiv medlems och deltagarrekrytering.

Vi ska satsa på de juniorer som vill ut på tävlingsbanan. Vi ska också ta hand om och engagera de juniorer som tränar golf av andra orsaker och där den sociala biten är huvudsaken.

GOLF ÄR KUL!

Vi ska utveckla vårt utbud av aktiviteter och ha en aktiv ledarrekrytering.

Yngre juniorer 7 år - 10 år

Ansvarig: Eva Rombäck

Markus Rombäck

Peter Kallin

Robert Haeffner

Linda Thorell

Susanne Kallin

Linn Åkerman

Röd och grön grupp

Från året då barnet fyller 7 år till och med år 10+.

Övergång till nästa grupp sker i samråd med barn, förälder och ledare.

Rekrytering

Via Tortuna GK:s hemsida och på Facebook/Instagram där vi finns som "Tortuna GK juniorer".

Föreningshemsidan Laget.se. Affischer i närliggande skolor och fritidsgårdar.

Annonsering på Tortuna bys informationstavlor.

Träningar

Barnen delas upp i grupper efter ålder, kunskap och mognad. Träningarna sker 1-2 ggr i veckan beroende på vilken grupp barnet tillhör. Träningarna genomförs med fokus på teknik, övningar och lek, allt efter golfförbundets träningsprogram "Golfäventyret". De äldre grupperna är ute på banan och spelar 9-hål en gång i veckan.

Föräldramöte

Föräldramöte sker i samband med första alternativt andra träningen på vårterminen.

Samtliga ledare medverkar.

Några punkter som tas upp är:

 • Presentation av samtliga ledare
 • Träningsupplägg och tider
 • Förklaring av golfäventyret
 • Grönt kort
 • Klubbor och övrigt material
 • Juniorhelg

Juniorhelg

Juniorhelg genomförs som vanligt en helg under sommaren. Två hela dagar som blandas med övningar, tävlingar, lekar och sociala icke golfrelaterade övningar.

Sociala träffar

Minst 4 ggr per år under icke säsong träffas röd och grön grupp för att bibehålla gemenskapen, träffas och ha kul.

Träffarna kan bestå av bl a. golfövningar, disco, pulkaåkning och lek.

Juniorer 11 år - 21 år

Ansvarig: Eva Rombäck

Peter Kallin

Peter Lagelius

Robert Haeffner

Linda Thorell

Susanne Kallin

Gul och blå grupp

Från året då barnet fyller 11 år till och med år 21.

Övergång till nästa grupp sker i samråd med barn, förälder och ledare.

Träningar

Träningarna för våra större juniorer hålls av PRO Peter Lagelius. Spel på banan i en varm och hjärtlig miljö är ett naturligt inslag. De juniorer som är redo kommer även ges möjlighet att delta i tävlingar, främst Västmanlandsserien och Teen Tour.

Föräldramöte

Föräldramöte sker i samband med första alternativt andra träningen på vårterminen.

Samtliga ledare medverkar.

Några punkter som tas upp är:

 • Presentation av samtliga ledare
 • Träningsupplägg och tider
 • Juniorhelg
 • Läger
 • Tävlingar och vad som krävs för att komma ut och börja tävla.

Läger och tävlingar

Ett träningsläger för juniorer 11 år och uppåt planeras att genomföras under sensommaren, fredag till söndag på annan klubb.

Lägret är till för att stärka gemenskapen bland våra juniorer.

Vi ska under 2020 försöka utöka våra juniorers intresse för tävlingsverksamheten. Det finns tävlingar för alla. Vi försöker även anordna egna tävlingar där vi bjuder in andra klubbar.

Fortsatt satsning

GolfFlix

Vi kommer att fortsätta vår satsning GolfFlix som syftar till att få fler tjejer att börja och fortsätta spela golf. Tjejer mellan 7 och 21 år är välkomna att delta och vi kommer att träffas regelbundet under säsongen.

Under träffarna kommer vi att träna golf, inspirera varandra, få inspiration av andra och spela tillsammans ute på banan.

Träffarna genomförs av våra juniorledare som genomgått ledarutbildning via SISU.

Övrigt

Social samvaro

Vi har ett juniorrum där juniorerna kan träffas för lite snack, kolla på TV, läsa eller lyssna på musik. Det finns även utrymme för läxläsning i lugn och ro på vår klubb.

Utbildning/rekrytering

Vi erbjuder de ungdomar och ledare som hjälper till i våra grupper följande:

 • Utbildning via SGF:s Steg 1 - 3
 • Stöd från juniorkommittén/styrelsen

Avslutning

Avslutningen kommer att ske på klubben i respektive grupp, t ex spel och middag, mörkergolf eller någon annan spännande överraskning för alla som deltagit i vår verksamhet under säsongen 2020.

Juniorkommittén Tortuna GK

Eva Rombäck Peter Kallin


Verksamhetsplan 2020

Seniorkommittén Tortuna GK

Ledord - Glädje, gemenskap, utmaning

Övergripande målsättning

 • Verka för en trevlig gemenskap för medlemmar 60+ i Tortuna GK
 • Göra Tortuna GK attraktivt för nya medlemmar 60+
 • Flera aktiva 60+ medlemmar i klubbens verksamheter för seniorer

Aktiviteter

Tävlingsverksamhet

 • H-60 och H-70 kommer att deltaga i VGDF:s seriespel.

Mål: Båda lagen ska ha full representation vid tävling samt att vi alltid spelar för vinst

 • H-65 och H-75 kommer att deltaga i matchspelserien i Mellansvenska veteranserien

Mål: Vinna serien

 • "Seniorklubbmatchspelsmästare" spelas liksom tävlingen "Player of the year"

Mål: Minst 30 deltagare totalt med ett snitt på 25 st/tävlingstillfälle

Träning

 • Organisera ett träningsupplägg för aktiva och hugade seniorspelare under 2020, delvis finansierad av seniorkassan

Övriga aktiviteter

 • Tävling med Vallentunas seniorer under 2020
 • Arrangera 2st resor till några av våra samarbetsklubbar.
 • Bowling i Bellevue-hallen under vinterhalvåret.

Seniorkommittén

Torsten Johansson Sekr.

Nils Hallonsten Ordf.


Verksamhetsplan

Medlemskommittén

Vision

Alla medlemmar ska känna tillhörighet, klubbkänsla och tilltro till Tortuna GK och att klubben är det självklara valet för det fortsatta golfandet.

Strategi

Tortuna GK arbetar aktivt med information, både brett till alla medlemmar men även med riktad information till särskilda grupper. Ett attraktivt utbud av träning, tävling och gemensamhetsskapande aktiviteter erbjuds.

Övergripande Mål

· Arbeta för trivsel, gemenskap och ökad klubbkänsla.

· Verka för att nya medlemmar får en bra introduktion i både golfspel och klubbliv.

· Uppmuntra medlemmar att delta i klubbens aktiviteter (träning, tävling m m)

Aktiviteter

· Träningmöjligheter i grupp två kvällar/vecka (ti, to) under perioden maj-juni och augusti-september.

· Tävlingsutbud under hela säsongen

· Faddergolf för nya och gamla medlemmar med hcp 36+

· "Test och Fest" vid två tillfällen

· Damgolf på onsdagar med olika teman

· Budget

Aktiviteterna ska vara självfinansierade.

· Uppföljning

Kommitténs verksamhet utvärderas (Players 1st) efter säsong och sammanställs i en verksamhetsberättelse som presenteras på årsmöte i mars.

Medlemskommittén / Tomas Persson