LOKALA REGLER


LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILKOR SAMT ORDNINGSFÖRESKRIFTER 2020 FÖR TORTUNA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbhuset och på hemsidan (www.tortunagk.com)
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat stipuleras i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln)

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

1. Out of bounds (Regel 18.2)

a. Intern out of bounds, definierad av vita pinnar, mellan hål 12 och 18 gäller endast vid spel på hål 12. Out of bounds pinnarna är fasta och spelaren måste spela bollen som den ligger eller ta lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 18 (Ospelbar boll).

2. Pliktområden (Regel 17)

1. Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av ned mot hindret.

2. På höger sida av hål 6 är det oändligt pliktområde (från tvärsgående dike vid tallarna och fram till och tvärsgående dike innan green).

Dropprutor, markerade med vita plattor, finns på hål 1 (för rött pliktområde vid sidan om och bakom green), 5 och 9.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

6. Dräneringar fyllda med sand/grus

7. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Objekt identifierade med orange markering.

2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.

3. Grön/vita plattor (nybörjartee).

4. Avståndsvippor på fairway som markera avstånd till greenens mitt.

5. Om ett ungt träd på spelfältet markerat med orange band, stödpinne eller dess planteringsgrop påverkar spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving, måste bollen, utan plikt, lyftas och droppas enligt Regel 24-2b

c) Organisk del av banan

1. Stengärdsgårdar och ansamlade samt utplacerade stenar är organisk del av banan. Lösa delar av dessa får inte avlägsnas.

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Boll träffar kraftledning

1. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

1.Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

2.Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9 rätt att avbryta spelet enligt Regel 5.7 och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag

TÄVLINGVILKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.
Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

7. Registrerade ronder i GIT

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Exakt Tävlingshandicap.

Plikt för deltagande utan EGA Exakt Handicap: Diskvalifikation.

8. Anmälan till tävling

Anmälan till helgtävling måste göras senast klockan 18.00 onsdagar före tävlingen. Anmälan görs i golfterminalen eller via golf.se. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning efter anmälan på nätet. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken sid 97.

9. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Klass A handicap till och med 11,4
Klass B handicap 11,5 till 18,4
Klass C handicap 18,5 till 36,0

Vissa tävlingar har annan klassindelning beroende på sponsors önskemål eller ojämn fördelning mellan klasserna

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

10. Tee i klubbtävlingar (Regel 11)

I klubbens tävlingar måste alla män spela från gul tee och alla kvinnor från röd tee.

Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, män från och med det år de fyller 70 får välja att spela från röd tee. Kvinnor i handicapklass 1 får välja att spela från gul tee. Anmälan om ändrad tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

11. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 18 och därefter hål 9 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

12. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingskansliet med båda fötterna.

13. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

14. Resultat - tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

ORDNINGSFÖRESKRIFTER OCH TILLFÄLLIGA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

1. Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare utom vid pay and play spel då lån av utrustning får förekomma.
2. Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.
3. Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.
4. Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).
5. Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID och/eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas.
6. Spelare som inte löst gällande greenfee kan avvisas från banan och få betala avgift på dubbla den gällande greenfeen.
7. På hål 8 och 10 är det förbjudet att slå ut innan vetskap erhållits om att det är tomt på green.
8. Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig på banan.
9. Bagvagnar bör inte dras över tee eller mellan green och bunker.
10. Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern.
11. Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom.
12. Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Beslutade av Tortuna GK:s styrelse 2019-