STADGAR

NYA STADGAR FÖR TORTUNA GK antagna 2020-11-30

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR
För Tortuna Golfklubb, som är en ideell förening,
stiftad den 5 mars 1990 och med hemort i Västerås.
Stadgarna fastställda den 15 mars 1990
Stadgarna ändrade den 7 mars 2005.
Stadgarna ändrade den 17 mars 2008.

Stadgarna ändrade den 30 november 2020.


Idrottens verksamhetsidé (2015)

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Definitioner och konstateranden:

Idrott är

fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrott består av

träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger

fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott

i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna 13-21 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 21 år.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och skall alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse

som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.

Idrotten följer

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision

Svensk idrott - världens bästa

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi skall kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet skall utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill skall kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se .

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden. (Gällande från Riksidrottsmötet 2015)


1 § ÄNDAMÅL
Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel
i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt
verka för en dopingfri idrott.

2 § SAMMANSÄTTNING
Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

3 § TILLHÖRIGHET M. M.
Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom
ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Klubben tillhör
Västmanlands golfdistriktsförbund (GDF) samt
Västmanlands idrottsförbund (DF).
Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser,
övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller
respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens
handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § BESLUTANDE ORGAN
Golfklubbens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

5 § FIRMATECKNING
Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person eller flera.

6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden:
1 januari t.o.m. 31 december

7 § STADGETOLKNING
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är
förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande
fall av styrelsen.

8 § STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av
antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som
styrelsen.
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9 § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN
För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3
av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall
användas till bestämt golffrämjande ändamål.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i
ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall
omedelbart sändas in till SGF.

9a § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR

Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst 3/4 av antalet avgivna röster har gått med på beslutet.


Medlemskap i GK med spelrätter

10 § MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat
beslutanderätten härom.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom
hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan
antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen.
Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som
föranlett utträdet.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen
redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt 15 kap. RF:s stadgar om han/hon önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den
berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt
reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.
Den som, utan att vara medlem, innehar ett spelrättsbevis kan ansöka om
medlemskap enligt första stycket ovan. Av 13 a § nedan framgår att den som
både är medlem och införd i spelrättsregistret samt betalat spelavgift får spela på golfbanan.

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem i klubben. Årsmötet beslutar även om och, och i så fall specifikt vilka avgifter, hedersmedlemmen ska befrias från att behöva erlägga.

11 § UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen och anses i och med årets utgång ha lämnat klubben. Anmälan efter den 31 oktober fritar inte medlem från skyldighet att betala avgifter för påföljande år.
Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall
anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han/hon mottagit skrivelse härom vid äventyr av laga indrivning..
Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag,
och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur
klubben.
Medlem som anmält utträde eller anses ha utträtt frivilligt skall erlägga förfallna avgifter enligt styrelsens bestämmande.

12 § UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han/hon
motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat
klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han/hon tidigare tilldelats varning.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas
varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts
tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid
medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.
Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får
begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.
I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta
enligt 15 kap. RF:s stadgar om han/hon önskar överklaga beslutet. Beslut skall
avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får
överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem i golfklubben
* har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
* har rätt till information om klubbens verksamhet,
* skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte,
* får inte överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
* har rätt att spela på golfbanan under förutsättning att han eller hon innehar
spelrätt, gäller ej junior, och är införd i spelrättsregistret,
* skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt
följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
* har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av
klubben.
*kan innan den 31 oktober begära att få bli passiv medlem, vilket prövas av styrelsen, och äger då ej rätt att spela på banan eller som greenfeegäst på annan bana.

13 a § SPELRÄTT
Rätt att spela på klubbens golfbana har dels medlem som innehar spelrätt och betalat spelavgift, dels greenfeegäst, dels den som av annat skäl är berättigad till spel på golfbanan.
En spelrätt upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Bevis om spelrätt skall
utställas på personen i fråga (spelrättshavaren). Antalet spelrätter beslutas av
årsmöte. Spelrättsregistret skall för varje spelrätt ange dess nummer,
innehavarens namn och medlemsnummer samt, efter spelrätts övergång, ny
innehavares namn och medlemsnummer.
Närmare bestämmelser om spelrätt och spelrättshavares rättigheter och
skyldigheter finns i "Bestämmelser om spelrätt på Tortuna golfbana".
Sådana bestämmelser fastställs av årsmöte.

14 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN
Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former
som är vedertagna inom idrotten.
Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning
enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

15 § TIDPUNKT, KALLELSE
Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett
höst- och ett vårmöte. Höstmöte hålls före november månads utgång. Vårmöte hålls
före mars månads utgång.
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte.
Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte skall
senast tre veckor före mötet tillsändas medlemmarna via e-post, om sådan är anmäld och kungöras inom samma tid på klubbens hemsida.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan
med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna
motioner med styrelsens yttrande skall i förekommande fall, senast en vecka före
höst- respektive vårmöte finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i
kallelsen och skall tillhandahållas på mötet.

16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av
årsmötet.
Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor
före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT
Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska
förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.
Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten
dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad
fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i
föreningen.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Yttranderätt på mötet tillkommer även närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF samt den som mötet medger sådan rätt.

18 § BESLUTFÖRHET
Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt
upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING
Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan
begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.
Beslut enligt 8 och 9 § avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad
majoritet).
Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet
avgivna röster (enkel relativ majoritet).
Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster
(enkel absolut majoritet).
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske
slutet.
Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds
av mötets ordförande, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § VALBARHET
Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad
medlem, som fyllt 15 år, i klubben.
Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning
eller till revisor i klubben.

Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben.
Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer
och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika
åldersgrupper finns representerade.

21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1 Fastställande av röstlängd för mötet.
2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3 Fastställande av föredragningslista.
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden
skall justera mötesprotokollet.
6 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån,
verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och
räkenskapsåret.
7 Val av
a. klubbens ordförande för en tid av ett (1) år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;

c. två (2) suppleanter i styrelse med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
d. två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får
styrelsens ledamöter ej delta;
e. tre (3) ledamöter i valberedningen, varav
-en person på ett år, tillika ordförande och sammankallande,
-en person på två år och
-en person på tre år.
Följande år väljs en person på tre år. Ledamot med ett år kvar blir ordförande och sammankallande.
f. ombud till GDF-möte.
8 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
9 Övriga frågor (information och diskussion).
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben
eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1 Fastställande av röstlängd för mötet.
2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3 Fastställande av föredragningslista.
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden
skall justera mötesprotokollet.
6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret.
8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av
överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10 Fyllnadsval.
11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12 Övriga frågor (information och diskussion).
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben
eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

22 § EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om

  • en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran,
  • antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller
  • det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens hemsida. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt, beslutsförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i §§ 17, 18 och 19.

VALBEREDNING

23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN
Valberedningen består av ordförande och (2) övriga ledamöter och väljs av
årsmötet.
Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor
och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva
antalet ledamöter begärt det.
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna
sitt förslag.

REVISION

24 § REVISION
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan
årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant
bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i
klubben.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper,
årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före
årsmötet.
Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens
förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

STYRELSE

25 § SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och 6 övriga ledamöter samt två suppleanter.
Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och
män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som
behövs.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställda turordningen för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt
men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

26 § ÅLIGGANDEN
När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och
ansvarar för klubbens angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar - svara för
klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas
intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
* tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;
* verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd
budget;
* med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben;
* ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god
redovisningssed;
* lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall
kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;
* förbereda årsmöte.
Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens
förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller
annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens
bestämmande.

27 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet
ledamöter begärt det.
Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter
med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense
om beslutet.
Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.
Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det
närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av
mötesordföranden.
Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
Protokoll skall föras i nummerföljd.

28 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper
av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller
anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall
fortlöpande underrätta styrelsen härom.