VÅRÅRSMÖTE 2021


Vårårsmöte 2021

Tortuna Golfklubb

Västerås

Vårårsmöte 2021-03-29, Kl 19.00

Föredragningslista

· Mötets öppnande

· Fastställande av röstlängd för mötet.

· Fastställande av föredragningslista.

· Val av ordförande för mötet

· Val av sekreterare för mötet

· Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

· Godkännande av vårårsmötets utlysande

· a. Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelse för 2020
b. Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för 2020

· Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2020

· Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

· Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

· Fyllnadsval.

· Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

· Årsmötets avslutande.

Information inför säsongen och framtiden.
Övriga frågor gällande verksamheten 2021